divendres, 31 de març de 2017

Point Blanck / A boca de canó (John Boorman, 1967): "Walker es un hombre emocional y primitivo"


Point Blanck / A boca de canó:
Walker es un hombre emocional y primitivo.”

...Lee Marvin es Walker, el cazador y el cazado.

  ¿Aterrorizas a toda una estructura financiera por 93.000 dólares? No, Walker: ¿Qué quieres de verdad?
       Yo sólo quiero mi dinero. Sólo mi dinero.

[...]

  ¡Eres negativo y destructivo Walker, no puedes ir por el mundo haciendo cosas así! Díme, ¿qué quieres?

...Walker es capaz de provocar fuertes reacciones.

Lo que quieres de mí, Walker, se supone que está muerto.

El cinema nord-americà dels anys seixanta és un cinema profundament –i críticament– polític i moral. John Boorman, entre tants altres, n’és un dels referents paradigmàtics. Qualsevol de les seves pel·lícules reflecteix reflexions, processos socials i posicionaments personals –que són també col·lectius– situats al cor de les experiències de la condició humana i de l’individu. Aquí Boorman, amb Lee Marvin i Angie Dickinson, traça un relat despietat en què la diferenciació de la dominació capitalista i del poder de les corporacions industrials es desdibuixa del tot. Un film magistral.

La vida a boca de canó.

dimarts, 28 de març de 2017

Algunes anotacions sobre el PRODERAI (Alberto López Bargados)


ALGUNES ANOTACIONS SOBRE EL PRODERAI
(Procediment de Detecció de la
Radicalització Islamista)
I LES PERSPECTIVES ACTUARIALS A L’ENTORN DE LA “RADICALITZACIÓ”
(versió completa de l'informe)
Alberto López Bargados
Dept. d’Antropologia Social / Universitat de Barcelona
GRECS-SAFI
[Directa, 27-III-2017 (article introductori)]

Consideracions prèvies
El 17 de novembre de 2015,1 encara sota els efectes del shock provocat pels atemptats comesos quatre dies enrere a Paris (a la Sala Bataclan i al Stade de France, amb el resultat de 137 morts), el Govern de la Generalitat de Catalunya anunciava la imminent creació i posada en marxa d'un pla de detecció de la radicalització islamista adreçat als centres escolars del país. Publicitat, pel que sembla apressadament, per qui aleshores era Conseller d'Interior en funcions, el Sr. Jordi Jané, cal suposar que un dels objectius que perseguia aquell anunci era transmetre una certa imatge de confort i seguretat en l'acció de govern a una ciutadania trasbalsada per una onada d’angoixa i incertesa.

Més enllà del sentit d'oportunitat que va presidir la seva presentació pública, el Procediment de Detecció de la Radicalització Islamista (PRODERAI) endinsa les seves arrels en un conjunt de programes securitaris, de naturalesa preventiva, que els Mossos d'Esquadra porten duent a terme des de 2008, moment en el qual "es van començar a definir els primers indicadors per tal d’identificar els processos de radicalització en centres penitenciaris",2 i que van tenir continuïtat, en anys posteriors, en la conformació dels anomenats Grups de Proximitat.3 El protocol d'actuacions integrat sota les sigles de PRODERAI constitueix, doncs, un programa integral i ambiciós que guarda evidents paral·lelismes amb mesures semblants preses pel Ministerio del Interior espanyol i altres administracions europees. La novetat, aquesta vegada, rau en el fet que la formació específica s'adreça als equips docents de la xarxa d'escola pública i concertada de Catalunya, incorporant-hi els cicles de Primària i Secundària com un escenari privilegiat en què sotmetre a vigilància aquelles conductes considerades "sospitoses" a partir dels indicis establerts per les unitats d'Anàlisi del cos de Mossos d'Esquadra (ME).

La formació, inspirada en els protocols previs elaborats pels ME per fer front a la incorporació dels joves a bandes juvenils (les anomenades "tribus urbanes"), ha precisat de la col·laboració dels departaments d'Interior i d'Ensenyament. A partir d'una proposta de mòdul formatiu de 5 hores (4 en realitat), que almenys en el cas dels centres integrants dins del Consorci d'Educació de Barcelona -del qual disposem d'informació directa- es realitzà als matins de dijous, s'ha adreçat una convocatòria als equips directius dels centres, directors/es i caps d'estudi. La formació ha constat de dues seccions diferenciades: la primera, més llarga, assumida per responsables docents dels propis ME -en principi, un caporal i un ajudant-, ha versat sobre la identificació dels indicis de radicalització islamista entre l'alumnat i sobre els protocols de valoració de l'amenaça i intervenció posterior, mentre que la segona secció, concentrada aproximadament en l’última hora de la sessió, ha estat dirigida per tècnics del Departament d'Ensenyament, i s'ha adreçat a la descripció dels factors de risc i de la metodologia a seguir en aplicació dels diversos recursos pedagògics ja en funcionament dins del Departament, com ara el Projecte de Convivència 4 o el curs telemàtic d'Educació intercultural: fonaments teòrics i aplicació en el centre docent.5

Els equips directius dels centres adscrits al Consorci han estat els últims a rebre la formació, de manera que la xarxa d'institucions educatives radicades a la resta de comarques van participar prèviament a la experiència, iniciada a la tardor del 2016. En el cas del Consorci, creiem que s'han dut a terme quatre sessions formatives, en funció de la tipologia dels centres educatius implicats: una per als centres de Primària, una altra per als de Secundària, una altra per als centres que imparteixen cicles formatius superiors, i la darrera, en fi, per als centres concertats. Fins ara ens manca un coneixement directe de l'impacte exercit per aquesta formació en els equips directius dels centres escolars, de manera que les valoracions que plantejarem a continuació són fruit de la lectura atenta del document elaborat ad hoc per presentar aquesta fase del protocol (Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius, disponible en xarxa), així com del contrast dels seus continguts amb la literatura existent sobre programes de detecció i prevenció de la radicalització que, amb un propòsit semblant, s'han dut a terme a altres estats de la Unió Europea, com ara Gran Bretanya, Holanda, Dinamarca o Noruega.


Punts forts del programa
1.   La voluntat d'inserir les actuacions de detecció i intervenció en el marc de l'educació intercultural, tot i els matisos que genera aquesta voluntat (vegeu punts 5 i 6).
2. L'absència notable de punts de vista culturalistes o directament estereotipats sobre la religió musulmana. L’absència d’un llenguatge explícitament islamòfob que faci la religió responsable directa o indirecta de la violència política.

Alberto López Bargados, autor de l'informe i company de feina a la UB
–i de tantes altres coses en altres àmbits de la vida–.

Punts febles del programa
1.   La pobresa conceptual i la seva conseqüència, la imprecisió descriptiva.
En primer lloc, cal consignar la pobresa i la imprecisió que denoten els conceptes emprats a l'esmentat informe. El concepte de "radicalització", que podria ser definit, entre altres alternatives plausibles, com un "procés de canvi, una transformació de caire personal, per la qual l'individu passa d'una condició a una altra",6 no és objecte de cap intent definitori, la qual cosa contribueix d’una manera decisiva a una sèrie de confusions que tot seguit avançarem.

En primer lloc, és absent una distinció operativa que és comuna en aquests tipus d'informes, com ara la que sol establir-se entre la "radicalització cognitiva" i la "radicalització violenta",7 distinció que permetria, si més no, acotar un camp d'accions que deixés de banda les formes no violentes de radicalització, aquelles en fi que no suposen un canvi en el comportament de l'individu "radical" que sigui lesiu pel seu entorn. Si, en canvi, l’alternativa és abordar integralment la “radicalització” -posició que tendeix a imposar-se a les polítiques de contra-radicalització més recents-, fora lògic conèixer els arguments que ho justifiquen. En realitat, el joc de confusions que practica l’informe de PRODERAI barreja, fins a convertir-los en sinònims, la "radicalització" amb la "radicalització islamista", i estableix alhora una diferenciació de dubtosa pertinença entre "fonamentalisme religiós" i "radicalització islamista" erigida sobre un eventual nivell de tolerància envers les creences dels altres que presentarien els primers, i no els segons, una diferenciació que demana, com a primer pas, un esforç complementari de definició d'allò que és, i que no és, tolerància. La idea que una eventual identitat musulmana “radical i intolerant” generi contradiccions que s’han de resoldre únicament per la via de la comissió d’actes violents és, si més no, força discutible, si pensem en la munió de moviments pietistes de caire islàmic que estan establerts a Occident i que practiquen més aviat el que podríem anomenar l’“exili interior”, una mena de retir que els fa abandonar tota vel·leïtat d’intervenir dins del camp polític.

Tampoc no hi apareix cap voluntat d’establir tipologies sobre el procés de radicalització, o d’esmentar les principals teories que pretenen explicar el fenomen. Es clar que l’informe no vol esdevenir un document de referència sobre la qüestió de la radicalització, però articular un pla d’acció dins d’un camp tan sensible com l’educació a partir d’una categoria que es presenta com si fos auto-evident pot ser interpretat com una temeritat, sobretot si tenim presents opinions contrastades, com ara les de D. Bigo, L. Bonelli, E.-P. Guittet i F. Ragazzi (2014), que tot recentment han senyalat que “radicalització sembla ser un concepte inútil per comprendre les formes de violència política, i els vincles causals simplistes han enfosquit el fet que els processos de radicalització són complexos i difícils d’anticipar”.8

De fet, l’absència en el text de tota referència als indicadors concrets que implicarien el preludi d'una "radicalització islamista" impedeix tota avaluació crítica d’aquests indicadors i aboca el PRODERAI a fer apel·lació a una generalitat dels factors de risc buida de contingut. La generalitat dels factors de risc incorporats al PRODERAI, perfectament imputables en molts casos a una bona part de l'alumnat adolescent (influència de les xarxes socials, dificultat per a la gestió de les emocions), al provinent de les classes populars (falta d'expectatives pròpies i/o respecte als fills, contextos socioeconòmics desafavorits, etc.) o al provinent de contextos migratoris (dificultats per construir una identitat múltiple, manca de sentiments de pertinença i d'arrelament a la societat, etc.), resulta força evident. Tot això pot produir, en realitat, dues conseqüències complementàries: estendre les precondicions de la vigilància a gran part de l'alumnat, tot alimentant un clima de sospita generalitzat, i dissoldre l'objectiu teòricament perseguit, és a dir, la detecció eficaç de la "radicalització islamista", en un magma ben poc operatiu.

Una altra cosa són les al·lusions a la islamofòbia que fa el document PRODERAI. Aquesta és únicament esmentada com una deriva o conseqüència de les accions atribuïdes a la radicalització violenta, en aquest cas com un efecte dels atemptats terroristes i de la crisi dels refugiats. És evident que el PRODERAI no incorpora la qüestió de la islamofòbia entre les seves preocupacions (cosa que, d’altra banda, podria fer perfectament), però la perspectiva tan simplista que ofereix sobre aquest fenomen ens fa dubtar precisament de la pertinença del document en altres camps a què s’atansa d’una manera explícita.

Una última consideració, que certament mereixeria una reflexió més reposada. En el document del PRODERAI, és notòria l’absència gairebé completa dels contextos sociopolítics i geoestratègics que determinen les polítiques exteriors de la UE i dels USA, com un dels factors que contribueixen a la “radicalització”. Més endavant, en el punt 3, fem una nova incursió en les inconsistències del concepte, però serveixi ara per assenyalar que, tal com han destacat Bigo, Bonelli, Guittet i Ragazzi, “l’anàlisi de les seqüències d’acció i contextos socio-polítics, de les interrelacions entre les estructures socials, els contextos polítics i l’exposició biogràfica a la violència, és clau per comprendre el procés de radicalització”.9

2.   El dèficit d'estudis empírics i la saturació teòrica al voltant de la radicalització
El dèficit d'estudis empírics sobre la radicalització i la violència extremista és una constant que mereix la pena subratllar. Fa uns anys, Getos va indicar que menys d'un 5% de la literatura sobre "terrorisme" estava basada en alguna forma de dades empíriques.10 No creiem que la situació hagi experimentat grans canvis des d'aleshores. Per la seva banda, Silke afirmava que només un 1% dels informes de recerca sobre extremisme violent han comportat dur a terme entrevistes amb els implicats, i cap en el cas de l'anomenat "gihadisme".11 Les dificultats per a l'estudi empíric de la violència extremista són òbvies: o be la recerca està sotmesa a les condicions de clandestinitat i il·legalitat que indefectiblement acompanyen la comissió d'actes "violents", o bé les circumstàncies en què té lloc la recerca (sovint dins del sistema penitenciari) posen en dubte la pertinença de les dades recollides. Això ha produït una autèntica proliferació d'informes autorreferencials, basats gairebé sempre en fonts secundàries, una mena de cercle pervers d'informes que versen sobre informes que a la seva vegada versen sobre altres informes, i que resten credibilitat tant als arguments emprats com a les solucions que proposen. 

En aquestes circumstàncies, i davant l’absència d’un coneixement empíric aprofundit sobre la realitat que volen descriure i neutralitzar, no sembla gens casual que l’informe del PRODERAI s’inspiri a bastament en les estratègies d’acció desplegades per abordar el “problema de les tribus urbanes”. No pretenem negar la importància de les dinàmiques dels “grups d’iguals” per a la conformació de perfils “radicalitzats”, en la mesura que contribueixen a reduir l’èmfasi o tendència a insistir en els processos psicològics. El que creiem és que, amb independència dels seus matisos, la “radicalització” no pot ser únicament el resultat de la combinació de factors psicològics i dinàmiques grupals, sinó que la intersecció dels contextos socio-polítics, locals o globals, juga un paper essencial per a la seva comprensió, un paper que el PRODERAI tendeix a negligir, siguin quines siguin les raons.

3.   El caràcter retrospectiu de l'anàlisi i el biaix mecànic en la violència com a colofó
És justament l'absència (o la impossibilitat pràctica) d'estudis rigorosos sobre l'extremisme violent, que és al cap i a la fi l'objectiu de les intervencions articulades a través del PRODERAI, el que provoca, en aquest i en d’altres informes similars d'arreu d'Europa, un malentès que, segons la nostra opinió, resulta essencial. D'una banda, els perfils psicològics que descriuen la personalitat del terrorista queden sotmesos a unes consignes bàsiques, no contrastades empíricament, que són repetides una i alta vegada, informe rere informe.12 De l'altra, es produeix una mena de pulsió retrospectiva, que infereix les diverses representacions que es fan de la radicalització a partir de les consideracions establertes prèviament sobre l'extremisme violent. D'aquí les continues confusions entre termes com ara radicalització i violència, o l’obsessió contemporània per aquesta categoria ambigua i tramposa. És fàcil advertir ara l'èxit assolit per un concepte que, com el de "radicalització", resulta extremament confús. En primer lloc, la radicalització ofereix avantatges metodològics evidents pel que fa al seu ús polític; en la mesura que les tipologies més habituals sobre els anomenats "processos de radicalització" són de caire psicològic, tendeixen a focalitzar l'atenció en els individus -i molt menys en les seves circumstàncies-, cosa que simplifica els esforços de vigilància i els protocols d'intervenció.13 Una altra cosa és la seva eficàcia. En segon lloc, el concepte de radicalització acaba sent, a la fi, una mena d’eufemisme per referir-se a l’extremisme violent, una mena de pre-terrorisme 14 que ens ha de posar en alerta davant les polítiques que pretenen neutralitzar la radicalització i portar a terme accions de des-radicalització. Com va posar en relleu amb lucidesa Arun Kundnani en el seu review del programa Learning together to be safe: a toolkit to help schools contribute to the prevention of violent extremism -integrat dins de PREVENT-, el principal perill d'una interpretació de la radicalització que estigui basada retrospectivament en les pràctiques de l'extremisme violent és que les opinions polítiques i religioses radicals acabin sent etiquetades com a adoctrinament terrorista, el que constitueix, a la pràctica, un retorn inesperat del crim de consciència -i per tant una restricció explícita de la llibertat d'expressió- un cop semblava haver desaparegut de l'ordenament jurídic.15

D’altra banda, l’informe del PRODERAI traspua, potser com a conseqüència dels plans anteriors en què es fonamenta en gran manera (Protocol de prevenció, detecció i intervenció d’alumnat susceptible de formar part dels Nous Grups de Joves Organitzats i Violents, 2011), una visió securitària i gairebé patològica de l'adolescència, que apareix representada essencialment com una fase de perill. El procés dinàmic d'aprenentatge propi de l’adolescència, on s’acostuma a produir un descobriment dinàmic de les ideologies en el procés de conformació de la identitat adulta dels individus, es perfila al PRODERAI com un abocament a l'abisme de la "radicalització ideològica". La recerca d’una certa coherència ideològica, i la constatació de les tensions que aquesta recerca pateix com a resultat de les constriccions de la praxi quotidiana, és percebuda com una patologia adolescent "que cal saber gestionar" (sic).

Més enllà, però, d’aquesta visió esbiaixada de l’adolescència, l’informe combrega amb la idea que l'adhesió als principis radicals és fruit d'una feblesa o vulnerabilitat personal que presenta orígens diversos. Es tracta, una vegada més, de l’estigmatització de tota forma de radicalització, entesa en qualsevol cas com a “problema”, i on sovintegen les referències cristianes a la “caiguda” de l’individu, al fet que s’ha deixat "sucumbir per la temptació", al·lusions que hom no pot evitar associar a la noció cristiana de "pecat" entès com a "debilitat personal". Ara bé, més enllà de les conseqüències sobre l’acció que en derivin, no podem evitar prendre distàncies d’un punt de vista que fa de l’esforç, característic –però no exclusiu- de l’accés a l’edat adulta, per assolir un grau més elevat de coherència personal un fet pecaminós i per tant susceptible de vigilància. No és que l’informe del PRODERAI caigui en un parany excepcional. De fet, la major part de programes arreu d’Europa han hagut de gestionar les tensions produïdes per l’ús de definicions restrictives o àmplies de “radicalització”. El que convidem a plantejar en aquest cas és, en fi, la conveniència d’abandonar perspectives actuarials basades en categories confuses i poc operatives per a la finalitat que diuen perseguir.

4.   La manca de transparència i de difusió sobre la posada en marxa del programa
Les diverses temptatives dutes a terme als darrers mesos per qui signa aquest document i altres membres del seu equip (SAFI) d’establir una interlocució amb responsables del programa PRODERAI dintre de Conselleria d’Interior (però també dintre d’Ensenyament) han fracassat repetidament. No cal dir que no som de cap manera l’única entitat en condicions d’oferir mecanismes d’avaluació externs, i que les administracions públiques tenen perfecte dret a escollir els seus mecanismes avaluadors, guiant-se sempre per criteris d’independència i eficàcia. Ara bé, el que és més preocupant és que la negativa a que SAFI sotmetés a escrutini l’aplicació del PRODERAI no sigui fruit de l’existència d’un mecanisme alternatiu. Fins al moment, la nostra informació ens porta a pensar que aquest mecanisme no s’ha planificat, i que tampoc sembla haver-hi voluntat de fer-ho en els mesos vinents. Tractant-se, com és el cas, d’una matèria extremament sensible, és a dir, un programa públic d’intervenció sobre els centres escolars (públics i concertats) del nostre país, considerem una irresponsabilitat l’opacitat i el secretisme que sembla envoltar la posada en marxa del programa.

Ara bé, aquesta manca de transparència te una incidència particular entre els propis alumnes dels centres escolars. La canalització dels casos detectats, segons el PRODERAI, opera seguint línies jeràrquiques clares, que van cap a l'equip directiu i d'aquí a l’inspector d'educació i, eventualment, en els casos més greus, a la Junta Territorial d'Avaluació i Seguiment, on és present el cos d'ME. Cal ressenyar que, malgrat que sembla present la voluntat de fer participar les instàncies de control habituals de la xarxa escolar (els tutors dels alumnes, els professors especialistes en orientació educatives, els EAP, etc.), la responsabilitat en la proposta de la intervenció correspon a la JTAS, atorgant a l'equip directiu i docent del centre la responsabilitat del disseny i la implementació de les iniciatives didàctiques. En aquestes condicions, cal preguntar-se si la manca de transparència en la presa de decisions, allunyada de les dinàmiques de les institucions implicades, contribuirà a crear un clima de col·laboració entre els professionals docents i un clima de confiança entre els alumnes que siguin objecte d’intervenció. Tal com han posat de manifest diverses veus que han analitzat programes semblants, com ara PREVENT, on el punt de vista policial era força present en el sistema de presa de decisions, el perill d’iniciatives presidides per una estructura jeràrquica i securitària és que la intervenció mateixa contribueixi a incrementar la sensació de desarrelament i desconfiança envers la societat que sembla que es vol conjurar.

5.   Una apel·lació retòrica als principis de l'educació intercultural i la temptació culturalista en què incorre l’informe.
Resulta impecable la referència contínua que l’informe del PRODERAI fa dels principis de l’educació intercultural. Tota la secció central de l’informe, sense dubte elaborada pels tècnics de la Conselleria d’Ensenyament, està orientada en aquest sentit, fins al punt que sembla entrar en contradicció amb l’esperit que presideix les primeres pàgines de l’informe, d’inspiració molt més securitària. No obstant això, aquestes apel·lacions s’expressen a vegades en un nivell purament retòric. No cal discutir, per exemple, una proposta d’activitats didàctiques que defensa que el diàleg es la forma més adequada per resoldre conflictes. Ara bé, quan la proposta oblida que el diàleg només és productiu si parteix d’una situació d’igualtat o be del reconeixement d’un greuge exercit sobre les víctimes, podem discutir que l’activitat en qüestió s’ajusti als principis veritablement interculturals.

D’altra banda, l’informe cau episòdicament en punts de vista culturalistes que també semblen desmentir la vocació intercultural que diu defensar. Un cas interessant, novament a l’apartat de les activitats didàctiques, és el joc de contraposar “els valors que fonamenten la nostra societat” amb els dels altres, oblidant d’esmentar fins a quin punt aquests valors, que dubtem que puguin ser patrimonialitzats per una cultura, són vulnerats sistemàticament dintre i fora de les fronteres de la “nostra” societat. No creiem que les referències acrítiques als “valors propis”, i no tant a principis sotmesos a una determinada elaboració històrica, negociables i per tant modificables, siguin la millor eina per desenvolupar una educació plenament intercultural.

No es tracta que no considerem que les eines intel·lectuals aportades per l’educació intercultural no puguin revelar-se útils per a la lluita contra la discriminació i el desarrelament, i en definitiva per aconseguir institucions escolars més inclusives. Ans al contrari. El que creiem, després d’una lectura atenta de l’informe del PRODERAI, és que aquests principis no queden prou reflectits als plans d’acció que deriven del programa, fins al punt que hom pot arribar a suposar que la seva presència dins de l’informe respon més a necessitats estratègiques de legitimació que a una aposta decidida per un tractament didàctic intercultural de la violència política.

6.    La reproducció acrítica de l'alarmisme suscitat pels mitjans de comunicació i la manca d'una autèntica voluntat de contextualització en les propostes didàctiques davant un atemptat terrorista.
Com estem dient, on es perceben més nítidament les contradiccions en què incorre el principi de defensa de l’educació intercultural del PRODERAI és dins l’àmbit de les activitats didàctiques que es proposen, per exemple, en el moment en què té lloc un atemptat terrorista dintre de les fronteres de la UE. El programa al·ludeix a l'“estat de xoc” que afecta l'alumnat, a la impossibilitat de reprendre l'activitat educativa diària com a resultat, i es proposa com a resposta una mobilització gairebé unànime de la comunitat escolar a través d'una "jornada especial" que actuï alhora com un espai per a la reflexió i l’exorcització dels neguits acumulats. El que és més significatiu, en canvi, és la manca de tot esforç de contextualització i reflexió sobre la naturalesa d’aquests actes, així com la reproducció acrítica de les representacions mediàtiques que fan del atemptat terrorista un fet d’excepció que no suporta cap mena de comparació amb actes fets igualment execrables, com ara un bombardeig sobre població civil. El fet que un acte comporti una mena de mobilització total de la institució i l’altre passi gairebé desapercebut ens obliga a reflexionar sobra la manera en què les institucions reprodueixen les campanyes de pànic moral que tenen per objecte la identificació d’un enemic. Un cop més, és l’esforç descriptiu assumit per l’activitat didàctica el que posa en dubte la naturalesa intercultural dels seus propòsits; en el moment de definir l’“acte terrorista”, l’activitat els defineix com "actes que volen espantar a la gent i sembrar la por per aconseguir, mitjançant la força, imposar idees, creences o situacions". No veiem de quina manera una definició semblant atorga als atemptats la condició d’excepció, i no de norma, en el marc dels conflictes internacionals.

7.   La absència d'una interlocució amb les comunitats musulmanes
Aquesta absència d'interlocució és encara més notòria si la comparem a altres programes de contra-radicalització desplegats dintre de la UE, com ara el programa PREVENT a Gran Bretanya o les estratègies dutes a terme a Holanda i Dinamarca. Tot i ser objecte de nombroses crítiques, el programa PREVENT partia del convenciment, esdevingut un eslògan, de que són "les comunitats les que derroten el terrorisme".16 És a dir, el programa PREVENT, a semblança d'altres programes europeus posteriors, considerava que la cooperació de les comunitats musulmanes era una eina cabdal en el procés d'identificació i eventual intervenció sobre els joves "radicals", i que per tal d'aconseguir aquesta cooperació era imprescindible invertir grans esforços en el desenvolupament comunitari, amb l'objectiu d'enfortir-les i capacitar-les per una tasca com aquella. Amb independència del judici que ens mereixin els conceptes i en conseqüència les estratègies concretes escollides per a la lluita contra la radicalització, la mera observació atenta dels principals programes de prevenció duts a terme a la UE posen en relleu una voluntat -en el pitjor dels casos únicament retòrica- d'integrar el desenvolupament comunitari com un pilar essencial de la prevenció. És per això que, en el cas del PRODERAI, sorprèn doblement la manca gairebé absoluta de voluntat d'incorporar les comunitats musulmanes i els seus representants en el disseny i posada en marxa del programa. En aquelles ocasions en què els representants associatius han tingut l'oportunitat de manifestar-se al voltant del PRODERAI, el primer que han assenyalat, en efecte, ha estat el seu desconeixement total del protocol.17 No sembla, doncs, que l’estratègia seguida per les conselleries d'Interior i Ensenyament permeti fonamentar un clima de confiança que faci possible la col·laboració entre les comunitats i l'administració de la Generalitat, que manta vegades s’ha considerat essencial per a l’èxit de les iniciatives preventives i, fins i tot, de les repressives.18 De fet, hom pot pensar justament el contrari, és a dir, que els responsables del PRODERAI esperaven una oposició més o menys frontal a la seva aplicació de la part de les comunitats i les seves associacions, i que per tant van decidir tirar pel dret.

8.   La descentralització i de-securitització dels programes d’acció.
No és aquest el lloc per oferir un review sistemàtic de les estratègies de contra-radicalització dutes a terme a la resta de la UE.19 En qualsevol cas, les experiències que permeten albergar un major optimisme, com ara la Municipal Information House of Radicalization d’Asterdam (Holanda) o els models municipals d’intervenció de Coopenhaguen, Aarhus o Odense (Dinamarca), coincideixen en dos criteris que les administracions públiques implicades al nostre país haurien de tenir en compte: d’una banda, la notòria descentralització dels plans d’acció, d’incidència local, i gestionats a través dels ajuntaments respectius; de l’altra, la voluntat ferma de de-securititzar les actuacions, reduint la presència i intervenció policial a la seva mínima expressió, i allunyant en la mesura del possible el fantasma de la vigilància encoberta sota l’allau de mesures preventives. Ni un ni l’altre criteri són presents en el cas del PRODERAI, cosa que ens hauria de fer revisar uns protocols que, fins ara, semblen generar una notable desconfiança entre les comunitats musulmanes que justament haurien de servir de pont entre els joves “radicalitzats” i les instàncies públiques.

Conclusions
Hom pot pensar que el conjunt de comentaris incorporats a aquest informe juguen amb l’avantatge de no haver de proposar cap alternativa, limitant-se doncs a aquesta còmoda crítica intel·lectual que ens aboca finalment a la paràlisi. No és, de cap manera, la nostra intenció, com tampoc ho és suprimir qualsevol mena de programa o pla d’acció que tingui per objecte la lluita contra la violència política. Estem, per contra, convençuts que la qüestió és tan important, el desafiament tan gros, i la matèria a tractar dins l’espai escolar tan delicada, que les decisions no es poden prendre sense una reflexió col·lectiva en què participin una pluralitat d’actors, i molt particularment aquells que seran els receptors directes i indirectes d’aquests programes. Disposem de prou experiències en els països del nostre voltant per no tornar a cometre errors que d’altres ja van cometre fa temps, i fins i tot per aprendre d’allò que, malgrat tots els dubtes que ens puguin tenallar, sembla haver funcionat millor. Però creiem sincerament que, sigui quina sigui, la solució no pot passar per encetar unilateralment un programa mancat de transparència i ple d’ambigüitats amb l’esperança de tallar una branca que considerem malalta, sense aturar-nos a pensar si aquesta mena de poda preventiva no fa altra cosa que estendre encara més la malaltia. Tot això s’ha de fer amb una cura particular a les institucions escolars, on, com ha assenyalat Kundnani, "els mestres [....] han de tenir la totalitat de les seves normes professionals protegides contra l'expectativa de que han esdevingut els ulls i orelles de la política contra-terrorista. Convertir els serveis públics en instruments de vigilància només serveix per alienar el jovent d'aquelles institucions que d'altra banda haurien d'assumir la prioritat d'oferir-los una sensació de confiança i de pertinença".20


1. http://www.lavanguardia.com/politica/20151117/30219258996/govern-plan-detectar-radicalizacion-escuelas.html.
2. http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/291010/ca/mossos-desquadra-impulsen-treball-conjunt-policies-locals-lambit-deteccio-processos-radicalitzacio-islamista.do.
3. http://www.lavanguardia.com/vida/20160225/402818468/mossos-i-policies-locals-col-laboraran-per-detectar-processos-de-radicalitzacio-islamista.html.
4. http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProjectesEducatius/PCPProjecteConvivencia.
5. http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/deic/guia.
6. K. Christmann, Preventing religious radicalisation and violent extremism. Youth Justice Board for England and Wales, 2012, p. 10.
7. L. Vidino & J. Brandon, Countering radicalization in Europe. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, Londres, 2012, p. 9
8. D. Bigo, L. Bonelli, E.-P. Guittet i F. Ragazzi, Preventing and countering youth radicalisation in the EU, Directorate General for Internal Policies, European Parliament, 2014, p. 6.
9. D. Bigo, L. Bonelli, E.-P. Guittet i F. Ragazzi, Preventing and countering youth radicalisation in the EU, Directorate General for Internal Policies, European Parliament, 2014, p. 12.
10. A. M. Getos, The missing dots in terrorism. European Society of Criminology, Eslovenia, 2009.
11. A. Silke, "Holy warriors: exploring the psychological processes of Jihadi radicalization", en European Journal of Criminology, vol. 5 (1) (2008); pp. 99-123.
12. K. Christmann, Preventing religious radicalisation and violent extremism. Youth Justice Board for England and Wales, 2012, p. 32.
13. En aquest sentit, les diverses modificacions i canvis de rumb experimentats per programes com ara PREVENT a Gran Bretanya, la National Counterterrorism Strategy a Holanda o coincideixen que, en un context de disminució dràstica de finançament a partir del període 2009-2010, s’ha posat l’èmfasi en la radicalització, fent honor a la idea que “no són les comunitats les que es radicalitzen, sinó els individus” [L. Vidino & J. Brandon, Countering radicalization in Europe. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, Londres, 2012, p. 34]
14. D. Bigo, L. Bonelli, E.-P. Guittet i F. Ragazzi, Preventing and countering youth radicalisation in the EU, Directorate General for Internal Policies, European Parliament, 2014, p. 10.
15. A. Kundnani, Spooked. How not to prevent violent extremism. Institute of Race Relations, Londres, 2009, pp. 32-33.
16. A. Kundnani, Spooked. How not to prevent violent extremism. Institute of Race Relations, Londres, 2009, p. 10.
17. Declaracions del Sr. Mohammed El Ghaidouni, a la Jornada Estratègies per a la lluita contra la islamofòbia i l'extremisme violent a Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Barcelona, 18 de novembre de 2016
18. R. Briggs, C. Fieschi & H. Lownsbrough. Bringing it home. Community-based approaches to counter-terrorism. DEMOS, Londres, 2006.
19. Un estudi força sistemàtic pot trobar-se a L. Vidino & J. Brandon, Countering radicalization in Europe. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, Londres, 2012.
20. A. Kundnani, Spooked. How not to prevent violent extremism. Institute of Race Relations, Londres, 2009, p. 7.

divendres, 24 de març de 2017

Spiritism, violence, and social struggle in late nineteenth-century CataloniaSPIRITISM, VIOLENCE, AND SOCIAL STRUGGLE IN LATE NINETEENTH-CENTURY CATALONIA
[SOCIAL EVOLUTION & HISTORY, 15: 1, 85-110, 2016]
Gerard Horta

ABSTRACT
This article discusses different situations concerning the positioning of the nineteenth-century Catalan spiritism towards violence: on the one hand, with regard to capitalist's society's implementation of the industrial process; on the other, in relation to the political use of violence – ‘terror tactics’ – employed by certain anarchist sectors in Catalonia at the close of the century. As we shall see, an understanding of said positioning reveals the spiritist movement's ambiguity in this sphere. To interpret this ambiguity, one must take into account the tremendous crossroads at which its followers found themselves, midway between one society being destructured and another that, in statu nascendi, was being prestructured.

INTRODUCTION
Catalan spiritism is first mentioned in the correspondence that José Maria Fernández Colavida established in 1858 with Léon Denizard Rivail also known as Allan Kardec (1804–1869), the Lyon-born French educator who systemized European spiritist theory and practice in 1857. Spiritism was firmly ingrained in Catalonia from the 1860s to 1939 at the end of the Spanish Civil War, the outcome of which triggered brutal repression against the movement's associations and followers. Throughout that period, broad subordinate sectors – in general, workers and artisans – devised a world's view, the organization of social relations and the development of people that embraced all spheres of existence. The presence of certain members of financial means made possible the earliest translations to Spanish, clandestine editions and the diffusion of Kardec's works, for example The Spirits' Book (Kardec 1963) (for an overview of all aspects treated, see Horta 2001 and 2004). Spiritism – a contemporary Western adaptation of possession through the forms of mediumship – appeared as an integrally conceptual system which would provide the basis for social projects of an emancipatory nature. The spread of the movement throughout Catalonia can be seen in the intensity of its scope – cultural, political, economic, and even legislative (in the First Spanish Republic) – and in the existence of close to 100 spiritist centres by 1899 (Horta 2004: 321–323); and over 120 during the Second Spanish Republic (Sànchez 1990: 110). One indication of its vast following was the crowd of 7,000 that gathered in what is now Barcelona's Ciutadella Park on October 9, 1899 to commemorate the auto de fe held in the same place and on the same date in 1861. At a time when the citadel was the Bourbon army's greatest fortification in Catalonia, 300 French spiritist publications were burnt – confiscated in Barcelona's maritime customs house – under the supervision of religious, civil and military public servants (Barrera 1980: 7). 

Undeniably, many periods and societies have seen countless groups and collectives assemble adaptive, legitimizing or transformational models of social order through techniques associated with ecstatic body postures. Thus, through the practice of mediumship, Catalan spiritism expressed the adoption of egalitarian practices that nourished such incipient movements as feminism, antimilitarism and cultural and cooperative associationism. The Barcelona-based spiritist magazine La Luz del Porvenir (the Light of the Future) (1879–1936), written and directed by women, became the mouthpiece of the struggle for sexual equality. See the creation in 1891 of the Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona (Autonomous Society for Women of Barcelona) by spiritists, anarchists and freemasons (Sánchez 1990). Only in appearance might it seem paradoxical that, through apparently irrational uses of the body such as possession, models of and for social action could be devised (Geertz 1990: 111–112), on the basis of which the spiritists postulated their rejection of the prevailing Catholic-bourgeois references. Among the subordinate classes, the explosion of this truly popular force (Maffesoli 1990 [1988]: 90–91) conveyed the capacity of spiritism to satisfy the needs of a broad social sector by using the only tool at its members' disposal: their own bodies, within which faith was ‘above all, an impulse to act’ (Durkheim 1987 [1912]: 434). 

Recent research has sought to overcome the inexplicable historiographical invisibilization of Catalan spiritism by turning to countless written sources of the movement (see Horta 2004: 314–320: about 100 books, newspapers and magazines from 1863 to 1899 have been recorded) and its seminal action within the freethinking, anticlerical context of the republican, democratic, and federalist left of the nineteenth-century anarchist movement. An attempt has been made then to rationalize human behaviours that seemed ‘incomprehensible’ (Lévi-Strauss 1961: 17); and furthermore to establish the rational thread that runs through spiritist yearning by empirically proving the viability of the communication of the living with the spirits of the deceased – and, in parallel fashion, the conceptual integration (of Gnostic origin within the Christian milieu) between faith and reason, – by following collectivist social guidelines. Together with estrangement from the world, the Gnostics of the early centuries of the Christian era maintained that knowledge meant the road to freedom, as opposed to ignorance, which turned human beings into slaves. It was in this form of Christianity promulgated as a space for social justice that the spiritists justified their claim, and hence they referred to Gnosticism in their writings.

When Tylor (1981), one of the forefathers of anthropology, described the new scientific discipline as ‘essentially, a reformer's science,’ in his Primitive Culture in 1871, it coincided with the publication, in March of that same year by the Barcelona free-thinking weekly La Humanidad (Humanity), of a letter submitted by a group of spiritists from the Revista Espiritista. Diario de Estudios Psicológicos (Spiritist Magazine. Diary of Psychological Studies) of Barcelona (founded in 1869). The latter defined their movement not as religious but rather as the expression of a ‘new science’ that sought ‘social reform through that of the individual.’ The same nineteenth-century Quaker Puritanism that assumed the principle whereby reason and mystic experience were not opposed but complementary, would be reflected both in Tylor (raised in a Quaker family and familiar with the work of Böhme, Leibniz, Milton and Plato), and in European spiritism, and in the vindications of rationalism that were made. Robert Lowie would harshly accuse Tylor of being ‘rationalist’ in 1924 (Lowie 1976 [1924]).

The slogans of the movement, ‘Towards God through faith and reason’ and ‘Towards God through charity and science,’ differed since ‘by enjoying science one falls into incredulity, yet by soaking it up one returns to the faith.’ In the words of Amalia Domingo Soler, of Catalan-Andalusian background (1835–1909), who settled in Barcelona's Gràcia district and was taken in by the Llach family (workers and spiritist members), and became, in the last 30 years of her life, the world's leading propagators of the doctrine in Spanish, in the face of extreme material hardship (Domingo Soler 1990). By merging categories such as spirit and matter, faith and reason, spiritism was established as the foundation of a rationalist utopia developing a project that offered an alternative to religion, economics, education, the relationship between the sexes, the socialization of children, medicine and so on. Through a rational linking of means, ends and contexts it challenged the relations between capital and labor (bourgeoisie and proletariat), European political-administrative borders, states, monarchies, the role of the Catholic Church, the use of force in Europe's relations with non-Western societies and in the settling of conflicts between countries, and, of course, it challenged the society in which financial gain became an absolute reference. And the world responded to the mediumistic call by means of otherworldly entities as monstrous as they were beautiful. Yet, unlike the outside world, in the spiritist centres or in their homes – sheltered from institutional persecution (particularly harsh in Catalonia), its members could engage in dialogue with conflict through encounters with embodied supernatural powers (at the same time symbols of all the moral and social categories): a dialogue was produced in which such confusion was ordered according to a logic of its own. Earthly and heavenly planes were joined through conflict, understood as a dynamic means to bring about individual and collective change, since the spiritists assumed the role of guardians of the universal principle of erraticity, mobility and the continuous regeneration of different spheres of creation. Thus, it can be said that, through sometimes contradictory coalescences and dispersions, the guidelines for another type of social evolution were set. This explosion of energy took place within everyday life, meaning that, behind the precepts of homogeneity and centralization of liberal modernity, ‘another’ liberal modernity was emerging, one that was focused on the plurality, multiplicity and heterogeneousness represented by the ‘polytheism’ of the spiritist pantheon, and by the confederal and horizontal nature of the centers, in contrast to the strongly hierarchical structure of the occultist organizations. Availing itself of all these conceptual categories, the Catalan spiritist movement sought to transcend the prevailing social order. Hence it did not justify the use of violence as a means to rise above the social structure, but strove instead for a ‘responsible moral development’ that had to take place within every person – ‘Only we ourselves can save us’ (Domingo Soler 1990: 33) – which, in turn, would direct the acceleration of urgent social reform processes. As they stated, it was a question of saving the individual, not society: that ‘bastardised system of a world that was mere sham.’ 

One early paradox involving the use of violence arose with the aborted attempt to restore Catalonia to statehood in 1873. Spiritist support for the federalist movement and democratic and republican principles was exemplified in the public announcement by the Spiritist Centre of Sabadell, according to which all of its members had placed themselves at the disposal of the Junta of Armament and Defence (Castells 1975: 13). A defence the freemasons had already made in France in 1871 through their backing of the Paris Commune during the military conflict (Lissagaray 1971 [1876]: 331–333). However if, particularly in the 1860s and 1870s, the social component of Catalan Spiritism differed substantially from its Spanish counterpart – which had a far greater presence of the wealthy and aristocratic and, comparatively speaking, a certain absence of women. Amalia Domingo Soler, who spent some years in Madrid before finally settling in Catalonia, described the Castilian spiritists as follows: 

Who are the men taking part in the propaganda efforts? The majority belongs to the leading social classes, and includes aristocrats from Castile, generals, engineers, doctors of renown, famous lawyers, eminent writers and distinguished diplomats. These men have not experienced poverty; they have yet to know that among the poor there are souls longing for light and who have splendid intuitions: the attendance at the sessions is truly aristocratic, with barely six women dressed as simply as ourselves. And in terms of the men, do remember how, once when a man came in wearing overalls, they all turned to each other in surprise. Being spiritists does not mean we have to abandon the milieu in which we have always lived. This is why the spiritists from here do not heed me as you would like, because the barrier of our different social positions stands between them and me (Domingo Soler 1990: 114).
 
The membership of military top brass was curious indeed: General Joaquín Bassols was the honorary chairman of the Progress-spiritist Society of Zaragoza in the early 1870s; and in 1871, the Progress-spiritist Society of Madrid consisted for the most part of officers from the artillery corps, including Bassols himself and the Catalan Viscount Antonio de Torres Solanot, an active participant in the Revolution of 1868 and secretary of the Revolutionary Junta of Huesca (see Abascal 1990: 147; Roca 1986 [1908]: 20). Although no sources have been found that would show opposition to military presence in spiritist ranks, one later discovers radically antimilitarist stances adopted by the movement in Catalonia. The victory of General Martínez Campos's pronouncement led to the restoration of the Bourbon monarchy in 1874 and to the renewed repression toward spiritism that burgeoned during the six-year period of democratic revolution known as the Sexenio Democrático. Within this context, the spiritists continued to challenge the prevailing rules, and here one finds the structuring sense of spiritism versus the consubstantially anomic process (Durkheim 1995; Duvignaud 1990) which distinguished the Industrial Revolution.

The current historical era offers thinking men a situation that is terrifying to consider. A period of transition and transformation, of renewal and abrupt upheavals, it has all the characteristics of one of those formidable crises that have placed the lives of societies in imminent danger by expelling every one of mankind's Genesiacal days on earth. The struggle of the world being born with the world that is dying; the interests of the future with the secular interests of the past, of ideas budding radiantly toward the fecundating heat of progress with old worn-out ideas, now powerless to fulfil the just aspirations of human understanding. It seems rather that those of us who have been born are being called to witness the outcome of the great drama in which the fates of coming generations are engaged. 

A deep malaise that all see, that all feel, that begins in the individual, renders the family asunder and takes perturbation and disorder to the heart of societies, extending its baleful influence over the peoples in which civilization has planted its seeds. The individual seeks his own happiness, and pinning it on practical egotism, finds he is isolated (El Buen Sentido [Good Sense], No. 1, Lleida, V–1875).

The spiritists warned of a violated civilization, the results of which were not remote from the historical role played by the Church. The spiritist Josep Amigó wrote from Lleida in 1879:

Jesus Christ drove the merchants from the temple with a whip; yet the temple has been invaded once again, this time not by sellers of doves, but by those who, calling themselves heirs and continuers of the mission that brought the founder of Christianity into this world, have made the Gospel the inexhaustible source of their own dominance and profit. Leaning on a doctrine based completely on humility and poverty, they are arrogant and powerful; invoking the kindness and abnegation of He who gave His life for the good of others, they are persecutors and egotists: priding themselves on being the sole authorised interpreters of a purely spiritual religion and its most loyal followers, they have emerged into a cult rich in outer trimmings and ceremonies, one that captivates the senses without improving men's moral conditions (Amigó i Pellicer 1879: 3).

Apart from the fact that no spiritist text consulted questions Christ's use of force in driving the merchants from the temple, another paradox in terms of the discourse concerning the rejection of violence, and also in terms of its practical or theoretical legitimization, emerges within the sphere of relations with the Catholic Church itself. As heirs to the gnostic and later protestant contestation of the rites and ceremonial worship, of the places of worship, liturgies and sacramental formulas, the formalism of which was perceived as a refutation of ‘the inner adoration of the Supreme Cause’ (La Unión Espiritista [The Spiritist Union], Year II, No. 4, Barcelona, IV–1897), the spiritists rejected the Catholic clergy's monopolization of the ritual efficacy of its acts as the link between the divine order and earthly ordination. Nor did they accept that the efficacy of the sacraments should be based, not on the symbolic level, but rather on the real, on that of nature itself. In accordance with Weber's postulation, the confrontation between the stasis of sacred law with the dynamism of sacred conviction, a process that Delgado (2001) examines in depth concerning the Spanish iconoclastic context of the nineteenth and twentieth centuries. This marks a departure from the iconoclastic interpretation of anti-ritualism proposed by Mary Douglas (1978 [1970]), to the explanation focused on anti-sacramentalism particularly by Gregory and Mary Bateson (1994 [1987]).

In his Efemérides Leridanas (Lleida Milestones), Pleyan de Porta provided an eyewitness account of how, on 2 October 1879, an anticlerical spiritist demonstration stood waiting for a group of pilgrims returning from montserrat at the Lleida railway station: the spiritists assaulted and dispersed the catholic group by ringing cowbells and jeering, ‘Beeeee, Beeeee, Beeeee!!! (‘Well done, well done, well doooooone!’). Circumstantially, they did so despite persecutions, prohibitions, the closing of centers and publications, fines, episodes of censorship and the banishing of their most outstanding members of the period. Nonetheless, over and above this precise context, one gains an inkling of the pressing urgency with which the Catholic use of religion was challenged, inseparable from a Reform that reverberated in Spain with centuries of delay. The aggressiveness of spiritist texts toward Catholicism, and vice versa, was deeply rooted. One need only glance at this excerpt from one of the papers discussed and approved at the ‘First International Spiritist Congress’, held in Barcelona in 1888 and attended by 70 delegations from all across Europe and America:

The altar of divinity stands in the conscience, in the very soul, in the conscious self and the responsible self. Progress is a moral law that gravitates over us all, constantly, precisely and evenly, and we shall never study it thoroughly enough despite its being based on the loftiest principles of justice and wisdom, constituting, as it were, the faithful in the balance of creation, and thus, of unquestionable influence on peoples and humanities; on societies and men of all times, all ages, all eras and all generations; contrasting with the thousands upon thousands of positive religions for the benefit of the powerful, to whom they promise further reward. Hence, according to this latter perspective, it is not only unsatisfactory, but also false in all the falseness of the law, and likewise its religious and social principles.


[...] If the God we accept is the one described, albeit vaguely; if His temple is the entirety of the work of universal creation, and if the altar stands in one's innermost being, then there is a need to do away with those places of indifference forever, be they temporary or perpetual, that relegate souls to the neglect of the true God (First International Spiritist Congress 1888: 155–156). 

Through the destiny of the soul, the symbolic proposals of the spirits – according to the spiritists, sources of their own theorizations – would emphasize the experiential universe and the categories of thought to the extreme of justifying the physical disappearance of churches.

LIMINALITY: BODIES THAT CREATE, BODIES THAT DESTROY
Understanding spiritist faith and reason to be an impulse that triggers action brings to mind Spinoza's notion of bodies and minds acting together to recognize love in reason and thus detonate political squalor completely. Applying Buxó's approaches to passion to the purpose of this study, it was from such a passion, ‘producer of joy and misery, pain and pleasure,’ that the spiritist medium invalidated the dichotomies of ‘mind and body, soul and matter, thought and action,’ because this passion flourished as an ‘incentive to satisfy the deepest desires,’ closer to ‘inner feelings than to moral standards’ prevailing, rationalizing what reason would understand to be ‘contradictory and incomprehensible.’ A passion that conferred ‘heroes, sages, mystics’ – and also possessed – inhabitants of ‘the earth with invisible powers, miracles and the marvellous’ (Buxó 2000: 9–11), which Duvignaud calls for as an affirmation of life or a pathway for death, the immensity of an infinite virtuality, or also the space of the power that justly places human beings in the world. As Güyük, the Great Khan of the Mongol Empire wrote to Pope Innocent IV in 1246, ‘If man is not the power of God, what might he do in this world?’ (Hell 1999: 7). Strength of God is in the bodies of the world, repositories of human passion are constituted in factors of destruction and creation. Perhaps, for this reason Walter Benjamin observed in his Writings that ‘Only when in technology body and image so interpenetrate that all revolutionary tension becomes bodily collective innervation, and all the bodily innervations of the collective become revolutionary discharge, has reality transcended itself to the extent demanded by the communist manifesto’ (in Vinyes 1989: 98–99). A person died in the medium to be reincarnated as another being: throughout the process of separation, threshold and aggregation in the form of rebirth, he might tremble, shout, speak in other languages: in the passage from society to the body being released, ‘One dies into nature to be reborn from it’ (Turner 1988: 532), shaking off his social conditions and, thus, his social determinants (nature knows neither forms, nor concepts and hence no species, as Nietzsche would postulate). That is what the ‘danger’ of mediumship consists of. What then is the space of liminality? These are two parallel societies in mutual confrontation, one being prestructured, the other being destructured, both convulsively, in a state of perennial instability. The principle of existence lies in evolution, which embraces opposites: Quoting Hegel, Turner observes, ‘in “yes” and “no” all things consist’ (Turner 1999 [1967]: 107). This expression of the spiritist mystic principle, which almost led to the public burning of Jacob Böhme in 1625 for having affirmed that heaven and hell dwelled in each of us, would show the extent to which trembling became the spiritists' social place. Hence the dialectic of passage oscillates between maintaining systems of thought and social models and, moreover, its own clarification: perpetual openness toward a life in which the old and new would synthesize, the fruit of an ongoing, progressive crystallization, which, out of discord and fission, would aspire to other harmonies, new fusions tending to be unstable and elusive at all times, marked by agitation. Practicing spiritists linked the perpetual mutations to which the universal, mediumistic and human planes were subjected, completely interdependent. To the extent that handling conflicts with the spirits became a guideline for acting with regard to earthly conflicts, the resulting transformations operated on three levels: in the space of the spirits themselves; in that of the spiritists' interior, and in that of their public and private social action. How to expel violence from all these social ebbs and flows? During the First International Spiritist Congress in Barcelona in 1888, Huelbes Temprado, one of the speakers at the third session prompted ‘hearty applause’ by stating: 

And moreover, spiritism, as you well know, is not only religious. It is complete, revolutionary, more revolutionary than all that is considered revolutionary in the world, because it includes them all. Pacific, yes; bloodless, that is true; yet spiritism's action in the spheres that existence embraces must be sweeping, overwhelming; we would like to smash this society and organize it again (First International... 1888: 242).

Following the premise that society, at the moment of self-awareness, was conceived as something sacred, and that a fetichization came about in social relations also turned toward change – deepening the ties that bind the individual and society, there where God appeared as the figurative expression of the latter – the spiritist effervescence denoted the self-transcending capacity of vast collectives through knowledge and experience. Each spiritist center set up a library and gave classes so that workers could learn to read and write. Renewed language, situated in the origin of thought, would generate other ways of ‘conceiving the world’. This was the driving force behind the movement, these were the reasons for its success: it responded to the need to formulate transformations concerning reality – let us recall Durkheim's premise according to which beliefs are not active if not shared. According to the spiritists, knowing oneself meant seeing oneself in the experiences of others: if the path of every person is autonomous, their common destiny unites them: transforming themselves in order to transform the world. Hence the relevance of Mannheim's asking, ‘Must it be assumed that only that is politics which is preparation for insurrection? Is not the continual transformation of conditions and men also action?’ (Mannheim 1987 [1929]: 181) Herein lies the meaning that enabled the shift from individualism to collectivist social projects to take place.

Those latter years of the nineteenth century saw the unleashing of a profound crisis in social integration; society was shifting from a past surmounted to a future as yet unconquered, and yet it lacked a common system of ideas that would solidify and establish the identity of the collective in separated societies – also on an intra-European scale between the colonized and the colonizing. Nevertheless, faced with a desacralized environment, in which the social system did not recognize the sacred, the compensation for the profane, which is the sacred, continued to exist in the everyday world. Through the conceptual spiritist system, a significant part of society could potentially clarify itself, and situate its beginning and end in order to maintain itself as a shared system. The images tossed into the spiritist arena were not, of course, those of the totem, but rather of the spirits that came into contact with the mediums, responding to the spiritist call to society (particular varieties of general operations: classifying reality from its different levels). There were mediums (and charlatans and fakes) everywhere – at least in the making – the demand for the exceptional was extraordinary, and in heaven the spirits ebbed and flowed en masse, at times with great violence. According to the spiritists, it was the same violence that, stoked by egotism, caused people to tear each other apart so as to obtain a gain understandable only in social spaces in which everything was apt to be commodified. The ‘cooperative republic of work’ and the ‘adoration of the golden calf’ became exclusive paths that magnified the tragedy. Social disintegration was caused more by this irreconcilable antagonism, in the breakdown of the cultural environment of a proletariat subjected to extraordinarily intense processes of dizzying change, from the country to the city, from the farm to the factory (Polanyi 1989 [1944]; Duvignaud 1977), than in an economic exploitation of extremely violent scope. To understand the scope of the implicit costs (material and household precariousness, malnutrition, sickness, death) in the development of the urban phenomenon in Barcelona within the context of the Industrial Revolution, see two classics of the nineteenth: Laureà Figuerola (Estadística de Barcelona en 1849 / Statistics of Barcelona in 1849) and Ildefons Cerdà (Estadística de la clase obrera en Barcelona en 1865 / Statistics of the Working Class in Barcelona in 1865). Regarding the theory of this in relation to working-class wages and women's labor conditions, see Borderías (2001). Balcells (1984) certifies the increase in the child mortality rate in Barcelona from 1857 to 1882 by 7 per cent (up to 36 per thousand, higher than the Spanish average) owing to boys and girls as young as six years of age being forced to work 10- to 13-hour days in factories, workshops, foundries and mines, thus infringing legislative enactments such as that of 1873.

In contrast, the God of the spiritists was not violent, unlike the periods in which first Catholicism and later Protestantism and Calvinism had exerted an iron-like social grip, identifying the presence of spirits with evil, in a context in which God appeared as an angry, resentful deity (which would guide the accusations of witchcraft by the Inquisition). In contrast, the spiritist claim that God was a god of love and not of vengeance, from whom rage and ire must be mitigated, would imply ‘that the spirits of the dead were attributed with an essentially benevolent nature’ (Wilson 1970: 171). In fact, the spiritists themselves maintained that ‘The God who accepts spiritism is He who creates souls for Progress, not that vengeful God who hurls them into hell’ (First International... 1888: 151). And, despite this, a space was reserved in the spiritist corpus for the ‘basest, most maleficent’ entities, those that occupied the lowest point on the scale of evolution, ‘impure’ souls clinging to earthly planes even after ‘becoming disembodied.’ In fact, both Kardec and his French and Catalan continuers of the nineteenth century and the different European propagandists of the twentieth century reported the ‘dangers’ of the ‘perverse uses’ of spiritism and the ominous connotations of violence. By establishing a parallel between the gods of a pantheon and the spirits that empowered mediums, it might be worth saying that the invisible entities would work ‘as signals which in their reciprocal relations, have for meaning a set of categories by means of which men represent to themselves their own society’ (Sperber 1988 [1974]: 17). The specific moral categories attributed to spirits were simultaneously applied to mediums and practising spiritists in general, on the one hand as a dynamic reflection of society, and on the other as a manifestation of the temporal and evolutional state of every being, from which he must forge his own path, ‘True life lies in erraticity,’ wrote one of the most outstanding Catalan mediums of the nineteenth century, the Catalan native Miquel Vives (1903: 87). In short, it was a question of ordering the relationships of the supernatural powers (souls and spirits) with human beings, which in itself constitutes the dominance of religious action (Weber 1993 [1922]: 330), in the spiritist case with an overwhelming dynamism.

Taking up Sperber's argument (1988) that a context has to be interpreted in the light of the symbolic phenomena surrounding it, one might wonder why so few mediumistic communications have been found that goad one to literally ‘smash society’ – often, that same content is expressed otherwise – in order to erect a new society in its place and why, in contrast, the acceptance of the spiritist militancy is massive when these words are pronounced. Perhaps because of many meanings and functions that the devotees gave to the communications: that very multiplicity that lies at the base of symbolic action, even more if understood that symbols alone would have neither definition nor meaning, since it is the meanings surrounding something that make it a symbol. Hence the spiritist reflection that ‘All men, whatever their condition and reciprocal relationships, can make rules of exceptional purity and wisdom in spiritist doctrine. Our social stagnation is merely the consequence of the moral malaise; good laws do not exist, morality is nothing more than a fiction, a dogmatic artifice’ (Vives 1903: 167). Within a framework extolling tolerance (‘How can we love our brothers if we don't even want to tolerate their opinions?’) (Ibid.), social energy strives to head in an unquestionably transforming direction. The social environment is the Western world itself, the historical revelation of an appalling journey, a compulsive social museumification of horror, something that takes on a variety of implications here. If the task of trying to understand how people's innateness is expressed proves complex, ‘his aptitude for constructing, transforming and reprogramming’ (Buxó 1988: 54), it is unsettling to witness the violent displays of such constructions, transformations and reprogrammings, occasionally highly destructive. 

Over the earth, blotted with crimes, wafts a halitus of hatred, of anger, of cursedness. In the dark caverns of crime, hearts, like volcanoes, vomit forth streams of lava and each head is a dynamite bomb. Shrapnel lies hidden beneath the skulls. In the subsoil of societies lie ghastly galleries opened by those dreadful miners of hatred. Now and then violent shocks are felt accompanied by muffled stampedes. It is the beast that stirs in the depth of its cavern, Cerberus who barks, Satan who roars (La dinamita social (Thanatosis) [Social Dynamite (Thanatosis)]. Supplement XVI to Los Albores de la Verdad (The Dawn of Truth), Propaganda Committee of ‘La Buena Nueva de Grácia’, Barcelona, XII–1904, 1).

VIOLENCE: IN HEAVEN AS IT IS ON EARTH
Spirits also roar. And fiercely, even too fiercely (at least for some). In 1896, France saw the publication of J. Bouvéry's book Le Spiritisme et l'anarchie devant la science et la philosophie (Paris, Chamuel), in which the author called for brotherhood, love of goodness and regeneration, yet maintained that ‘spirits have the right and the power to annihilate each other.’ The idea of a sliding towards devastating violence in the heavenly world that would be reflected in earthly action was contested by spiritists in Barcelona and Minorca, who described the proposal as a ‘capital error’ (Revista de Estudios Psicológicos [Journal of Psychological Studies], Barcelona, XI–1896?; La Estrella Polar [The Polar Star], Year II, No. 19, Maó, XII–1896). And yet it was those very spiritists who defined the greatest harm, the most painful wound that could be inflicted on a person, to be depriving him ‘of following the impulses of his conscience and the dictates of his reason in terms of his relations with the divine’ (La Estrella Polar, Year II, No. 19, Maó, XII–1896). Later, when the presence of associations that blended anarchism and spiritism began to burgeon in different areas of Occitania (Lyon, Carcassonne, Narbonne, and Marseille). In 1887, the weekly Journal des Morts began to be published with Marie Adrien at the helm; in 1890 Le Christ Anarchiste, by Ernest Ferroul, the same person who in 1907 raised the black flag at Narbonne City Hall during the rebellions of wine growers in which the police sub-station went up in flames (for French spiritism, and the references given here, see Ladous 1992 [1987]: 61–65), which roaring spirits did these men follow? Where were those roars directed? Trapped in the leap into the unknown involved in moving either towards God or the Revolution, their action was decisively undertaken towards a vertigo that was conceived as less risky than a poorly attempted social normalcy accumulating existences pre-condemned wandering owing to the morbid establishment of misery and exploitation. That vertigo contained the germs of the new world, the real world they would announce with messianic overtones, for example, through the following mediumistic communication transcribed in the spiritist journal La Cabaña:

Signs of decrepitude in customs and laws that are no longer in touch with modern ideas can be seen everywhere. The old beliefs, slumbering for centuries, seem to wish to be awakened from their secular torpor and are amazed to see themselves surprised by new beliefs emanating from philosophers and thinkers of this century and the previous one. The bastardised system of a world that was mere sham is crumbling before the dawn of the real world, the new world. The law of solidarity has shifted to the inhabitants of nations to vanquish the entire earth; furthermore this law, so sage, so progressive, this, in a word, divine law has not limited itself to this one result; creeping into the hearts of great men, it has taught them that not only is it necessary for the improvement of your mansion, but must also be extended to all the worlds of your solar system, to be spread from there throughout all the worlds of infinity.


This law of universal solidarity is beautiful because it contains this sublime maxim: All for one and one for all (La Cabaña (The Cabin), Year I, No. 6, Barcelona, VI–1887 (an excerpt).

That apology for cosmopolitism and universal solidarity, capable of citing the very Solar System, was based on a principle that took on greater relevance in view of the Western evolutionary context: ‘There are no savages,’ proclaimed the spiritists in their repeated condemnation of state borders and legal-administrative limits imposed by force:

Everything, then, encourages us to love and protect one another: the need for progress; for opening our souls to every great and noble aspiration; the solidarity that unites us; the need we all have of it; our heart, our reason, even our interest. [...]


In Progress's fight against ignorance, superstition, pride, scepticism, the barbarian attacks by outmoded, decaying institutions, the dogmatism of the official Science, the intolerance of the constituted Churches, the invectives of the foes of freedom of conscience, the taunts of the ignorant and envious, the vile arts of the wretches who spread distrust and hatred between nations, between brothers... (First International... 1888: 156, 161–162)

Catalan spiritism repudiated institutionalized social violence. Yet at the same time it was also faced with a dilemma: though it did not oppose the organized anarchistic response to the economic and military despotism of the bourgeois state over society, it continued to find points in common with the motivations of libertarian activists. The bonds between spiritists and anarchists had been building in Catalonia – also by fits and starts – from the act of faith of 1861 to the post-Civil War period in the twentieth century (question addressed in Horta 2001 and 2004; see Barrera 1980 and Reyes 1933 – for the links among spiritism, freemasonry and anarchism, Sànchez 1990 is essential reading). During that prolonged period, the spiritist siren songs with respect to the libertarians were many:

When I am away from here and meet anarchists, Fenians and nihilists, instead of combating them, I tell them, ‘Come to us; you will find in us the strength you are lacking, the only logical bridge between the abstract reason that moves you and the practical application of your wishes’. [...] to all of the lowly, to all of the disenfranchised, to all of the outlawed, to all of the dreamers we open our arms; our feeling is that he who most suffers is he who most needs our doctrine, because he is most in need of love and solace (First International... 1888: 242–243).

It was the gut despair, the structural disconsolation of a large part of the Catalan proletariat that explained the use of violence advocated by certain anarchist sectors in the 1890s: libertarian violence sprang up from the merciless situation of impoverished, brutally repressed popular environments. In the 1860s, the development of anarcho-syndicalism among Catalan workers would gradually intensify (in 1867 worker groups in Barcelona sent a message of support to the Second Congress of the International Workers Association (IWA) in Lausanne; three years later the Spanish Regional Federation of the IWA (AIT) was founded in Barcelona): the workers' labor demand was put forward as a means to fight for social revolution, merging Bakuninist thought and social action. In the 1890s, the theoretical and practical structuring of anarcho-syndicalism was incontestable: one postulated apoliticism (rejection of parliamentary action), direct action (negotiation without intermediaries between the forces of capital and labor), and the use of general strike and mobilizations in order to establish a classless society (the bases that explain the creation of the newspaper Solidaridad Obrera (Workers' Solidarity) in Barcelona in 1907, by the Regional Confederation of Labour of Catalonia of the General Confederation of Labour of Spain, in 1910, and by the National Confederation of Labour (CNT) within a year. The recurrent use of violent actions by certain libertarian sectors responded, more than to ‘propaganda for its own sake,’ to its powerlessness with respect to social realization of the revolution in a ferociously repressive milieu in which the exploitation of the proletariat was despotic and their villainous conditions for survival, seeing their most basic demands quashed (it is no coincidence that the etymology of the term ‘terrorism’ refers to an action by the State). Here, we might quote Núñez Florencio (1983: 190–197) in reference to the ‘terror tactics’ that Catalan anarchists employed as early as 1884. Of the many actions undertaken in the final decade of the nineteenth century in Barcelona, a few of the most significant were those taken against General Martínez Campos (September 24, 1893), wounded by a bomb thrown by the lithographer Paulí Pallàs, who was executed by a firing squad in the fortress at Montjuïc (October 15, 1893); against the audience seated in the stalls of the Liceo opera house (November 7, 1893) by Santiago Salvador, executed in the same manner and in the same fortress together with six of the 27 comrades put on trial (November 21, 1894); and against those attending a Corpus Christi procession (June 7, 1896). All this prompted fierce repression against the worker activists, many of whom were imprisoned in that fortress – targeted for the systematic bombing of Barcelona throughout the nineteenth century as a reaction by the government to the populace's many demands. One of the Catalan anarchists imprisoned in 1893, despite expressing his antipathy to violent action, was the writer and typographer Josep Llunas i Pujals (founder of the Catalan-language libertarian magazines La Teula in 1880 and La Tramontana from 1887 to 1895, author of different pamphlets on the pressing need for social revolution, linked in certain periods to the theatre, music, and acrobatics and gymnastics). Llunas had previously shown, in 1890, his rejection of the actions of the early 1880s which the government authorities attributed to La Mano Negra or The Black Hand the supposed existence of which justified the arrest of 6,000 Andalusian day laborers by 1884, despite there being no proof of their belonging to the supposed organization, which would lead to its being considered by many to be a police frame-up job (see Kaplan 1977: 153–154, regarding the contrasting interpretations by G. Waggoner and C. Lida with respect to the existence of La Mano Negra), which he felt jeopardized the struggle by the Federation of Workers of the Spanish Region, which banned these actions in 1883.

The legislative of the repression took shape in 1896 in the Law for the Repression of Anarchism promulgated by the Spanish government, which occasioned what became known as the Montjuïc Trial: over 400 arrests, tortures (the intensity of which triggered a bitter popular outcry) and the promulgation of eight death sentences, three of which were commuted. The libertarian reaction took place in 1897: the Spanish Prime Minister Antonio Cánovas del Castillo, was assassinated to avenge the executions, and in Barcelona an attempt was made on the life of Narciso Portas, a lieutenant in the Civil Guard in reprisal for the torture he had inflicted on the prisoners. The spiritist protest against these executions was absolute, and the revulsion in Europe, widespread: 

[Capital punishment] goes against God's Law which states: THOU SHALT NOT KILL. It runs contrary to civilisation and proper conduct, which oppose it. It is contrary to justice, because capital punishment involves carrying out precisely what it prohibits. It is inhumane, because it denies forgiveness, even though through repentance and mending his ways, the prisoner may be worthy of it. And it sows the seeds of hatred and destruction in society; because the act of vengeance involved in carrying out capital punishment can only stir up violence, by virtue of natural laws, although occult and not well enough known. 


[...] are the execution of the wretched Silvestre Lluís, on the 15th of last month and the firing squad shootings of 4 May going to bring about a lowering of the crime rate and calm, peace and serenity to consciences? History and experience would indicate the contrary.


For the good of progress, for the love of mankind and justice, let us propagate the need for the abolition of the death penalty and of all irredeemable punishments. Let us hate the crime, yet pity and protect the criminal (La Unión Espiritista, Year II, No. 7, Barcelona, VII–1897). 

This was a perception that arose from positions adopted years before. In 1880, Catalan spiritists protested that capital punishment removed its victim from the order, preventing him from evolving and being reintegrated into society, doing away with the possibility of his undergoing ‘a regime of purification, of reparation through struggle, work, abnegation,’ since – according to spiritist doctrine – one did not die, meaning that the karmic nature of reincarnation would cause any problems not solved in earlier lives to materialize once again in new existences (La Luz del Porvenir, no. 32, Barcelona, 30-xii-1880). Spiritist support of the disadvantaged was backed by the prisoners – whose conditions for survival in the jails were harshly criticized in the movement's publications; for example, on March 31, 1891 (the 23rd anniversary of Allan Kardec's death) 54 inmates of tarragona prison who received la luz del porvenir free of charge sent a letter to the magazine's editorial board, announcing their support of the spiritist cause (Domingo Soler 1990: 237–250, reproduced the complete text).

The loss of Spain's overseas colonies and the return in piteous condition – many mutilated – of urban and rural workers forced into combat, condemned to a survival as uncertain as it was precarious, revived the spiritist denunciation of slavery, wars and the terrifying violence involved in them. The response by most of Catalan society to the forced mobilization and the war of Cuba was significant: the spiritists organized and took part in public acts together with the progressives, republicans, democrats, federalists, anarchists and freemasons, and through their publications. In 1896, The Universal Brotherhood spiritist society, in Sabadell, called on the Spanish government to end the war, and also on the Peace Arbitration League – founded in Barcelona in 1891 under a similar name, as will be immediately seen – for it to intervene so as to resolve conflict through dialogue. The ‘First International spiritist Congress,’ held in Barcelona in 1888, had unanimously approved the project of statutes to create the International Arbitration and Peace Association with the intention of settling conflicts between countries through the use of dialogue (Horta 2004), setting the organizational bases to develop the Catalan pacifist and anti-military movement. On April 14, 1889, with the presence in Barcelona of European progressive representatives (among them, English and Italian parliamentarians), spiritists, anarchists, freemasons and the country's political left assembled in the Novedades Theatre. The spiritist Torres Solanot acted as vice-chairman of the organizing committee, and a freemason, Rossend Arús, as chairman. Amalia Domingo Soler and the aforementioned Josep Llunas i Pujals were also present. A crowd packed the hall to overflowing: the meeting called for the abolition of permanent armies, the establishment of arbitration to settle international conflicts peacefully, the constitution of a federation of free peoples in Europe for the harmonic development of all individual and collective interests. Moreover, the International League for Peace and Universal Brotherhood was created, ‘the most outstanding players were the anarchist and spiritist sectors’ (Sànchez 1990: 340). The spiritists understood that the popular classes, ‘the great mass of labour,’ were the principal victims of the war, forced to act on behalf of the ambition of dominance and exploitation of the minorities that promoted the war, ‘The crowds will be forced to distinguish what kills from what lifts up’ (‘Contra la guerra’ [Against War] in La Unión Espiritista, Year II, No. 2, Barcelona, II – 1897). In the words – reproduced in Catalan spiritist publications – of Cuban spiritist members, involved fighting for Independence and in denouncing the Catholic Church's role as yet another colonizing force: 

War on war! As spiritists we must all repeat in unison, and do our utmost for the restoration of peace. [...]


To those who take pleasure in war, let us call for peace. We are all brothers so, for God's sake, let's not destroy each other! Let's not destroy each other. [...] Those of you, who are fighting on one side and the other, lay down your fratricidal arms; wave the flag of peace. Be Christian, be human beings, be men and embrace each another as brothers (La Revista Espiritista de La Habana, Havana, 1-I-1897).

While rejecting war by defying government repression, the spiritists defended the creation of a Society of Nations that settled conflicts through dialogue and recognized all peoples' right to be free. In 1899, the spiritists of the Barcelona Centre for Psychological Studies took up a petition requesting that the mayor of the city ‘ensure a pension for the capital's repatriated citizens rendered incapacitated for work, and jobs for the partially incapacitated’ (La Unión Espiritista, Year IV, No. 4, Barcelona, IV–1899). Given Barcelona City Council's silence, the response by La Unión Espiritista was firm, ‘How unfortunate it is that matters of this nature do not deserve the attention of our representatives and yet they prove so diligent with regard to other matters of no importance whatsoever. That is why everything goes so well.’ The demand for insurance for those home from the overseas colonies was part of the spiritist project of organizing mutual aid and development societies as an economic model. Today this is a spiritist labor cooperative in Catalonia and another in Andalusia: the former succeeded the spiritist association La Voz del Alma (The Voice of the Soul), founded in Barcelona in 1904. But, returning once again to the spiritist perception of violence and its many manifestations, Josep Costa, a spiritist member from Capellades, summarized the question thusly in 1897, ‘We cannot understand how, as long as the disastrous divorce between capital and labour exists, the true peace and harmony can be possible, which engender that longed-for happiness.’ According to Costa, ignorance (‘a moral shadow causing individual and collective darkness’), the economic yoke (‘which robs the worker of his dignity’), wars (‘Blots on humanity, products of hatred’), political-administrative borders (‘the reason for divorce between peoples’), and the separation of capital and labour (‘making peace and harmony impossible’) (Josep Costa i Pomés, ‘Les nostres aspiracions’ [Our Aspirations], La Unión Espiritista, Year II, No. 11, Barcelona, XI–1897), it was all real and, yet, could be surmounted by individual and collective action. In the words of Rogelio Fernández Güell, ‘Those official massacres known as wars have their ardent defenders, and those who are horrified by the explosion of a bomb [by anarchist attacks] burn with eagerness to find out the details of a bloody battle.’ Reflecting a feeling that could be extended to the Catalan spiritists on the whole, ‘There are anarchists who neither preach hellfire nor throw bomb,’ while other criminals, protected by the law, are guilty of practising another type of what he describes as ‘terrorist anarchism.’ Who?

The millionaire who quibbles over giving a beggar a crust of bread [...]. The miser who prevents money from circulating [...]. The priest who neglects the teachings of the sublime master and covers himself with glory by exploiting people's gullibility [...]. The judge who sells his conscience for a handful of coins [...]. The head of state that deprives his citizens of their freedom and squanders public funds [...]. [And, unquestionably, opposition to violence included violent anarchist enterprises]. A dynamite bomb may explode; yet society merely goes on; events follow their natural course. Give the chariot of progress the speed of light; humanity will have fallen behind, and it is she who you must overtake.


It is not dynamite that makes peoples move forward. There is no more powerful combatant than the sister of charity nor is there any more sublime revolutionary than the schoolmaster [...]. Humanity will not be saved by shouts of anger or explosions of hatred (La dinamita social [Thanatosis], 1904: 1–2).

A few months after the publication of this text, in May 1905, a failed assassination attempt against King Alfonso XIII took place in Paris; and in Madrid on 31 May 1906, Alfonso XIII and his bride Victoria Eugenia were the targets of a bomb attack from which they emerged unharmed. Both actions were blamed on the Catalan anarchist Mateu Morral, who was aided in his escape from the police by the republican journalist José Nakens, born in Seville but a resident of Madrid. Nakens was sentenced to nine years in prison and issued a pardon after two years. Both the historiography of anarchy and that of a more general slant fail to mention that Nakens was a former collaborator of the Christian-Spiritist circle of Lleida and its mouthpiece El Buen Sentido, in addition to writing regularly for republican and Catalan publications such as La Campana de Gràcia and La Publicidad (see Horta 2004).

CONCLUSIONS
In Catalan spiritism one witnesses the rebuttal of violence in all its forms: state, economic, individual, and also heavenly: hence the disagreement between spiritists in Barcelona and Minorca with respect to the affirmation by anarcho-spiritist members in Occitania concerning the spirits' powers to annihilate each other. At the same time, in terms of the use of violence by libertarian groups, the understanding of their reasons – since their acts took place and were the result of an environment rife with injustice, – and the staunch defence of their authors once imprisoned. Yet the breaking away of a sector of anarchism towards violent actions would be counterbalanced by the spiritist call to abandon them, even though the actors themselves would be supported in that, despite fulfilling themselves socially through expressions of anger and hatred, at the same time they would be the first victims of a society founded precisely on anger and hatred. What may be useful, when interpreting the libertarian violence and that which arose within the margins of state monopoly, is the proposal synthesized by Delgado (1999: 85–91), who conceives violence as an available cultural option, and indeed as a social tool for a new sociability. Obviously, the spiritists did not assert their view of anarchist violence in such terms, in other words, they did not state that violence might become a potential factor for generating social change; on the contrary, they believed that it would delay the transformation processes. Even so, they established a causal link between a social environment based on violence and the resulting actions by certain anarchists, and then found an explanatory framework for that very libertarian practice which they eschewed.
To render such a degree of complexity understandable, perhaps greater insistence should be made on the use of trance configuring the cults of possession in the spiritist mediumship as a complete and integral social fact, which because of its nature could perform as many functions as the structural processes of the society being projected. The dynamic of Catalan spiritist trance would take those functions and structures to inconceivable limits: does not smashing society and organizing it again echo the ‘all or nothing’ slogan of the anomic manifestation, thus challenging all that has been instituted? The spiritists reproached the political parties for having only sought to modify people's ‘earthly’ conditions, whereas they intended to continue the transformations, even in the ‘heavenly’ states of existence. The smashing of society, thus, would not refer to nihilism, but rather to the creative force of destruction. Are not the demands of the Russian anarchist Bakunin, initiated in freemasonry, the same as those of the Murcian-Catalan anarchist Anselmo Lorenzo (Sánchez 1985: 25–33) and influenced by perceptions concerning time and eternity originating in ancient Gnostic contexts, which have so nourished Slavic culture?

A movement with followers who belonged to the army (in Spain) ended up becoming the vanguard of antimilitarism; those who rejected the use of arms placed themselves at the disposal of the Junta of Armament and Defence in the name of federalism, social conquests and democracy; one provided support so that those whom the State deemed ‘delinquent anarchists’ could be socially reintegrated and one worked side by side with the libertarians in the different fields of the social sphere, calling on them to take part in the very spiritist movement. It might be said that in anthropological terms, violence, like reason, appeared, not as an immutable substance, but rather as a means to an end, the symbolic expression of the intersection point of an evolutionary path... whatever it might be, perhaps another. Out of the magnitude of that ambiguity and out of the complexity with which countless maskings of contemporariness concealed heterogeneous forms of violence, one might gather that the Catalan spiritists glimpsed, perhaps inadvertently, that in the last analysis violence would mean an atrocious yet effective and unquestionably real link among members of society. A link that would have to be reversible, in accordance with its fraternal conceptions, although living dramatically in its present and in theory temporarily, yet a link nevertheless. Surmountable only through a non-violent smashing of society in order to build a new world. The fruits of their action would emerge vehemently in the Second Republic, which, despite its renewing its victory in the election of 1936, only an unconstitutional military uprising would, once again, defeat. Among its victims, once again, spiritists and anarchists, or the chronic impossibility of Spain's being capable of integrating, peacefully and democratically, ‘another’ sociability. 

REFERENCES
Abascal, J. R. 1990. Espiritistas andaluces del siglo XIX. Seville: Muñoz, Moya y Montraveta.
Amigó i Pellicer, J. 1879. Nicodemo o la inmortalidad y el renacimiento. Barcelona: Establecimiento Tipográfico de Basseda y Giró.
Balcells, A. 1984. Cataluña contemporánea I. Madrid: Siglo XXI.
Barrera, F. 1980. Auto de fe de Barcelona. Caseros: Vida Infinita.
Bateson, G., and Bateson, M. 1994 [1987]. El temor de los ángeles. Barcelona: Gedisa.
Borderías, C. 2001. La teoría del salario obrero y la subestimación del trabajo femenino en Ildefonso Cerdà. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Buxó i Rey, M. J. 1988. Prólogo. In Sperber, D. (ed.), El simbolismo en general. Barcelona: Anthropos.
Buxó i Rey, M. J. 2000. Fields of Passion: Anthropology, Ethnicity and Violence. Ithaca, NY, Cornell University.
Castells, A. 1975. Sabadell. Informe de l'oposició (Report by the Opposition). Vol. II. Sabadell: Autoedició.
Delgado, M. 1999. La violència com a recurs i com a discurs. Barcelona: Secretaria General de la Joventut-Generalitat de Catalunya.
Delgado, M. 2001. Luces iconoclastas. Barcelona: Ariel.
Domingo Soler, A. 1990 [1891]. Memorias de una mujer [Woman's Memoirs]. Barcelona: Boudet.
Douglas, M. 1978 [1970]. Símbolos naturales. Madrid: Alianza.
Durkheim, É. 1995 [1897]. El suicidio. Madrid: Akal.
Duvignaud, J. 1977 [1973a]. El lenguaje perdido. Madrid: Siglo XXI.
Duvignaud, J. 1990 [1973b]. Herejía y subversión. Barcelona: Icària.
First International Spiritist Congress. 1888. September Representations, Memberships, Public Sessions, Private Sessions, Conclusions, Documents, etc. Complete Report. Barcelona: Imprenta de Daniel Cortezo y Ca Editores.
Geertz, C. 1990 [1973]. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
Hell, B. 1999. Posesión & Chamanisme. Les maîtres du désordre. Paris: Flammarion.
Horta, G. 2001. De la mística a les barricades. Barcelona: Proa.
Horta, G. 2004. Cos i revolució. L'espiritisme català o les paradoxes de la modernitat. Barcelona: Edicions de 1984.
Kaplan, T. 1977. Orígenes sociales del anarquismo en Andalucía. Barce-lona: Crítica.
Kardec, A. 1963. El Libro de los Espíritus, 1863. Barcelona: Imprenta Espiritista.
Ladous, R. 1992 [1987]. El espiritismo. Bilbo: Desclée de Brower.
Lévi-Strauss, C. 1961. ¿La antropología en peligro de muerte? El Correo de la Unesco, XIV.
Lissagaray, P. O. 1971 [1876]. Historia de la comuna. Barcelona: Estela.
Lowie, R. 1976 [1924]. Religiones primitivas. Madrid: Alianza Editorial.
Maffesoli, M. 1990 [1988]. El tiempo de la tribus. Barcelona: Icaria.
Mannheim, K. 1987 [1929]. Ideologia i utopia. Barcelona: Edicions 62.
Núñez Florencio, R. 1983. El terrorismo anarquista (1888–1909). Madrid: Siglo XXI.
Polanyi, K. 1989 [1944]. La gran transformación. Madrid: La Piqueta.
Reyes, J. M. 1933. Concomitancias del espiritismo con el anarquismo y el comunismo. Barcelona: Casa Maucci.
Roca, A. 1986 [1908]. Los ecos de un debate internacional. In Comas Solà, J. (ed.), El espiritismo ante la ciencia. Barcelona: Altafulla.
Sànchez, P. 1990. La maçoneria a Catalunya (1868–1936). Barcelona: Edicions 62.
Sperber, D. 1988 [1974]. El simbolismo en general. Barcelona: Anthropos.
Turner, V. 1988 [1972]. Pasos, márgenes y pobreza: símbolos religiosos de la comunitas. In Bohannan, P., and Glazer, M., (eds.), Antropología, and Barcelona: McGraw Hill.
Tylor, E. B. 1981 [1871]. Cultura primitiva. Vol. II. Madrid: Ayuso.
Vinyes, R. 1989. La presència ignorada. Barcelona: Edicions 62.
Vives, M. 1903. Guía práctica del espiritista. Barcelona: imprenta y librería carbonell y esteva.
Weber, M. 1993 [1922]. Economía y sociedad. México DF: FCE.
Wilson, B. 1970. Sociología de las sectas religiosas. Madrid: Guadarrama.